പ്രാദേശികം

പ്രാദേശികം പോത്തുകുട്ടി വിതരണം ചെയ്തു
പ്രാദേശികം അംഗൻവാടി കലോത്സവം സമാപിച്ചു
mannan categori no1
പ്രാദേശികം തയ്യൽ മെഷീൻ വിതരണം ചെയ്തു
പ്രാദേശികം റോഡ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു

വാർത്തകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ

8714910399

വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും മുടങ്ങാതെ ലഭിക്കാൻ വാട്സ്‌ആപ്പ്‌ ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗം ആവുക

Join WhatsApp Group